Μονή κυψέλη με πλαίσια – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Μονή κυψέλη (γονοφωλιά) πλήρες με σταθερό πάτο.

Βάρος 11.38 kg